Publicaties

15-03-2018

Vijf voorstellen om de bescherming van monumenten te verbeteren

Vijf voorstellen om de bescherming van monumenten te verbeteren

Het ministerie van OCW onderzocht in 2017 of het erfgoedbeleid nog voldoet aan de eisen van de tijd. Dat gebeurde via het project Erfgoed Telt. Uit een verkenning die in dit kader plaatsvond bleek dat er veel kritische geluiden zijn over de manier waarop gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. Insiders signaleren niet alleen dat de deskundigheid bij gemeenten aan het afnemen is, ook stellen zij vast dat er steeds meer storingen in de communicatie zijn tussen de vele actoren die op lokaal niveau bij de monumentenzorg betrokken zijn. Uit onderzoek (met de veelzeggende titel Stelsel op lappendeken) blijkt dat de manier waarop monumenten tegen beschadiging en vernietiging worden beschermd mankementen vertoont.

In een artikel in Erfgoedstem doe ik vijf voorstellen om het corrigerend vermogen van het monumentenzorgstelsel structureel te verstevigen. Lees hier verder: Erfgoedstem, 14 maart 2018

08-08-2017

Proeven van de toekomst - ingredienten voor een nieuw podiumkunstenbestel

De Raad voor Cultuur formuleerde in 2015 de wens om landelijke instellingen minder centraal te stellen in het podiumkunstbeleid. De raad wil dat steden en regio’s plannen gaan maken die bij hen passen en dat deze plannen vervolgens de basis vormen voor afspraken over meerjarenfinanciering. De strikte verdeling uit het verleden tussen een rijksoverheid die gezelschappen financiert en lokale overheden die de podia subsidiëren, mag worden losgelaten. De Raad riep steden en regio’s dan ook op om met experimenten te komen.

 

In de afgelopen periode is in diverse regio’s een begin gemaakt met proeftuinen waar het nieuwe beleid wortel kan schieten. Ook tijdens de BMC Cultuurconferentie van 8 juni 2017 werd nagedacht over de ingrediënten voor een nieuw, regionaal-geënt podiumkunstbestel. Deelnemers kaartten problemen aan en stelden een wensenlijst samen om overheden te helpen bij het ontwerp van zo’n nieuw bestel. Er werd geprobeerd om bestaande kaders los te laten en een nieuw regionaal stelsel te bedenken dat de komende tien jaar zou kunnen doorstaan. In de gesprekken – waaraan zowel cultuurmakers, podia als lokale overheden deelnamen – kwamen telkens dezelfde vier hoofdbestanddelen naar voren. In een artikel voor MMNieuws gaf ik deze elementen weer.

30-06-2016

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak. Ook in de bibliotheek

Vrijwilligerswerk: een maatschappelijke trend en noodzaak. Ook in de bibliotheek

De bibliotheek is van iedereen. Vele Nederlanders, zo'n zes miljoen, maken er regelmatig gebruik van. En bijna vier miljoen Nederlanders zijn lid. Mensen willen iets voor de gemeenschap betekenen en zich verbonden voelen met de gemeenschapsvoorziening die de bibliotheek vormt. Vrijwilligers melden zich vaak spontaan.

 

Vanouds maakt de openbare bibliotheek veel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is immers de meest publieke voorziening die we kennen. De hogere leeftijd die mensen in goede gezondheid bereiken is een groot maatschappelijk potentieel. Veel burgers zetten zich graag in als vrijwilligers in de samenleving en dus ook in de bibliotheek. En de bibliotheek maakt graag gebruik van vrijwilligers om nog meer verbonden te zijn met de lokale gemeenschap. De vrijwilliger is cultureel en sociaal kapitaal.

 

Zie het artikel hierover op de site van de VOB.

11-12-2015

Minder aandacht voor boeken, meer voor burgers

Minder aandacht voor boeken, meer voor burgers

Als gevolg van de digitalisering wordt de rol van fysieke boeken minder belangrijk. Dat neemt niet weg dat het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling de kern blijft van het bibliotheekwerk. Met de verzorgingsstaat op de terugtocht worden burgers steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Daarmee zijn zij in hoge mate afhankelijk van hun vaardigheden en vermogens om zelf informatie te verwerven, te interpreteren en om te zetten in handelingen. Mensen toerusten met kennis en vaardigheden op het gebied van lezen en digitale media, op het vlak van cultuur, maar óók wat betreft werk, zorg en gezondheid hoort thuis in de moderne bibliotheek. Wat dit betekent wordt toegelicht en met voorbeelde geillustreerd in dit artikel voor MMNieuws, dat ik schreef met Maarten Crump (oprichter Bredebieb vanuit the Alignment House). Zie: MMNieuws

 

 

21-05-2015

Cultuurfondsen: wat, waarom & hoe?

Cultuurfondsen: wat, waarom & hoe?

Opvallend vaak bereikte mij in 2014 en 2015 de vraag of ik behulpzaam kon zijn bij het opzetten van een publiek of publiek/privaat cultuurfonds. In MMNieuws van mei 2015 schreef ik er een artikel over. Het is een kleine expeditie door een woud aan vormen en initiatieven. Ook geef ik aan waarom ik zie dat dit verschijnsel juist nu zo'n grote vlucht neemt. Overheden die er over nadenken om van een cultuurfonds gebruik te gaan maken, adviseer ik in het artikel om zeven stappen te zetten.

 

Voor die zeven stappen lees hier de pdf van het artikel in: MMNieuws van mei 2015.

 

En hier het artikel dat ik in 2014 over cultuurfondsen schreef: MMNieuws

10-12-2014

Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeenten en instellingen

Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeenten en instellingen

Cultureel ondernemerschap leidt tot artistieke, economische en maatschappelijke winst. Een nieuwe rolverdeling en een gezamenlijke inspanning van gemeenten en instellingen zijn daarbij noodzakelijk. Dat is onderwerp van de  Handreiking  ‘Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en instellingen’. Deze handreiking uit 2014 is een coproductie van de Stichting Cultuur-Ondernemen en de VNG. Er werkten zes auteurs aan mee. Ik heb het hoofdstuk verzorgd over hoe de lokale overheid haar rol op een moderne manier kan  invullen.

 

Download hier de pdf van het boek Cultureel ondernemen - nieuw rendement voor gemeneten en instellingen.

 

28-03-2014

Kunstencentra op weg naar 2020

Kunstencentra op weg naar 2020

In het Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 schreef ik over de veranderingen die optreden in de lokale culturele infrastructuur. De verhouding tussen het positief gestemde landelijke stimuleringsbeleid met een tamelijk beperkt budget enerzijds en de erosie van de lokale infrastructuur voor amateurkunstbeoefening wordt scheef. Landelijke subsidies kunnen onmogelijk compenseren wat er lokaal aan gesubsidieerde voorzieningen wegvalt. Maar toch blijven er volop kansen om op creatieve en ondernemende wijze aan te sluiten bij de blijvende behoefte van mensen ‘te ontstijgen aan het basiskamp van de alledaagsheid’, zoals de Duitse filosoof Peter Sloterdijk het noemt.

 

Download hier het Jaarboek met op pag. 66-77 mijn bijdrage.

12-02-2014

Over de stad

Over de stad

In het E-book Over de stad heb ik het hedendaagse gedachtegoed over de stad als centrum van creativiteit, cultuur en cash in kaart gebracht. Dit E-book verscheen als digitale bijlage bij de publicatie De Culture Stad. Een reuzehandig naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van stad & land!  In het E-book passeren diverse denkers en onderzoekers op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stedelijke economie de revue. Van Jane Jacobs tot Peter Hall. Van Richard Florida tot Gerard Marlet.

 

Uitgeverij VOC zegt: een reuzehandig naslagwerk.

 

Download hier het E-book: 'Over de stad'.

12-12-2013

Grote Monumenten Gemeente-Test

Grote Monumenten Gemeente-Test

Gemeenten hebben  een belangrijke taak bij de bescherming van onze monumenten. Met de voortgaande decentralisatie en de Modernisering Monumentenzorg worden er steeds meer taken neergelegd bij lokale overheden. Lukt het hen wel om een goed monumentenbeleid te voeren? De Vereniging Heemschut onderzocht in 2013 het monumentenbeleid van de 408 Nederlandse gemeenten. Hierbij werd gebruikt gemaakt van mijn deskundigheid alsmede van het model voor de beoordeling van gemeentelijk monumentenbeleid dat ik ontwikkelde (zie ook De Culturele Stad).

De resultaten waren te vinden in het decembernummer 2013 van Heemschut.

 

Klik hier om het nummer te bestellen.

 

14-11-2013

Handleiding voor organisatoren van evenementen

Handleiding voor organisatoren van evenementen

De provincie Gelderland stimuleert het leggen van verbindingen tussen lokale/regionale ondernemers en evenementenorganisaties. In 2013 voerde BMC een opdracht uit voor deze provincie. Het project mondde uit in een digitale handreiking voor organisatoren van evenementen met tips om de economische spin-off van sport- en cultuurevenementen te vergroten. Deze handreiking maakte ik met mijn collega's Eltje de Klerk, Erik Gerritsen en Henk van de Wetering.

 

Download hier de pdf: 'Maak van je evenement een A-merk.'

Sla het bestand eerst op de pc of laptop op en open het vervolgens met Acrobat Reader voor een optimale schermweergave. 

page loading